ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 | ALGEMEEN

1.1. Studio Revise is de merknaam voor de eenmanszaak Evi Vandewalle. Als in dit document ‘Studio Revise’ vermeld wordt dan verwijst dit naar de eenmanszaak Evi Vandewalle.

1.2. De algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Studio Revise en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een dienst of andere overeenkomst sluit met Studio Revise.

ARTIKEL 2 | OVEREENKOMST

2.1. Studio Revise behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De tariefwijziging of wijziging van de voorwaarden zal niet van toepassing zijn op de reeds onderschreven en betaalde trajecten, maar zal wel worden toegepast bij een verlengingsaanvraag van het lidmaatschap.

ARTIKEL 3 | DEELNAME

Personal Training

3.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt gewerkt met een deelname van:
12 weken voor trajecten met periodieke begeleide trainingen.
8 weken voor trajecten zonder periodiek begeleide trainingen. (vb. Revise @Home)

3.2. De deelname en de verdere betalingsverplichting vangt aan vanaf de datum
Waarop de eerste begeleide training gepland staat, bij trajecten met periodieke begeleide trainingen
Waarop de enige begeleide training gegeven wordt, bij trajecten zonder periodieke begeleide trainingen.

3.3. Het eerste traject wordt afgesloten tijdens een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de aanvangsdatum van het traject vastgelegd. De verlenging van een traject wordt vastgelegd in de 2 laatste weken van het lopende traject.

3.4. Wanneer tijdens de looptijd van het traject met begeleide sessies, omwille van vakantie of ziekte van de trainer of de klant, één of meerdere weken geen begeleide training gegeven kan worden, dan wordt het traject voor die periode geschorst. (Niet van toepassing op Revise @Home)

3.5. Gepersonaliseerde trainingsbegeleiding, die tegen betaling zowel online als offline wordt gevolgd bij Studio Revise, is persoonlijk. De toegang tot de training, inloggegevens en materialen mogen niet met anderen gedeeld worden.

Manuele therapie

3.6. Voor de manuele therapie is elke afspraak afzonderlijk te boeken.

ARTIKEL 4 | deelnameprijs

Personal Training

4.1. Het tarief van het traject Personal Training wordt vastgelegd in de Personal Training overeenkomst. Ze volgen, behoudens anders overeengekomen in de Personal Training overeenkomst, de standaardtarieven van Studio Revise die op dat moment geldig zijn.

4.2. Deelname aan een traject Personal Training wordt, tenzij anders overeengekomen, voor het volledige traject (12 weken of 8 weken) vooraf betaald. De betaling dient plaats te vinden ten laatste op de dag van de eerste training, voorafgaand aan de training. De betaling gebeurt cash of elektronisch

4.3 De prijs van het intakegesprek wordt tijden het intakegesprek cash of elektronisch betaald.

4.5. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en verplaatsingskosten.

4.6 Verplaatsingen tot en met 10 KM (gemeten vanaf Grote Baan 445, 2235 Hulshout, kortste route via Google Maps) zijn inbegrepen in de vermelde prijzen.
Voor verplaatsingen boven de 10 KM zijn de 1e 10 KM inbegrepen in de prijs. De overige KM’s worden aangerekend aan 0,50 EUR per begonnen KM per verplaatsing.

Manuele therapie

4.8. De prijs van een behandeling wordt cash of elektronisch betaald tijden de afspraak.

4.9. Tarieven zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 5 | PRIVACY

5.1. Studio Revise gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

5.2. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Studio Revise overmaakt, worden deze in het bestand van Studio Revise opgenomen en worden ze verwerkt voor het trainingstraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

5.3 Er werd een afzonderlijke privacy verklaring opgemaakt die samen met deze algemene voorwaarden ter beschikking wordt gesteld van de klant.

ARTIKEL 6 | DUUR VAN DE OVEREENKOMST, ONTBINDING EN VERHINDERING

Personal Training

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een periode van 12 weken, hetzij voor een periode van 8 weken.

6.2. Tijdens de looptijd van een deelname kan de overeenkomst niet worden opgezegd zodra de herroepingstermijn is verstreken.

6.3. Bij verhindering van de deelnemer/Studio Revise of indien een afspraak door de deelnemer/Studio Revise wordt geannuleerd, zal de dienstverlening verplaatst worden naar een andere overeen te komen dag en tijd. Met uitzondering van ziekte is dit alleen het geval bij tijdige (24 uur van tevoren) annulering van de afspraak.

6.4. De overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij in geval van blijvende overmacht.

ARTIKEL 7 | INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website www.studiorevise.be producteigendom zijn van Studio Revise

7.2. Studio Revise verleent aan de deelnemer een persoonlijk, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

7.3. Het kopiëren, wijzigen en openbaar maken van trainingen, ontwerpen, informatie en afbeeldingen opgesteld door Studio Revise is uitdrukkelijk verboden. Ook het gebruik voor directe of indirecte commerciële doeleinden is niet toegestaan.

ARTIKEL 8 | HERROEPINGSRECHT

8.1. De klant beschikt over een periode van 14 kalenderdagen na aanvang van de overeenkomst om de overeenkomst te herroepen. De betaalde deelnameprijs zal worden terugbetaald na aftrek van de reeds verbruikte trainingssessies. De prijs van het intakegesprek blijft steeds door Studio Revise verworven.

8.2. De aanvraag tot terugbetaling kan enkel binnen de eerste 14 dagen van de deelname en is enkel mogelijk op personal training trajecten.

8.3 Omdat bij de formule Revise @Home het trainingsschema meteen wordt afgeleverd, kan na aflevering van het trainingsschema en de enige begeleide trainingssessie geen terugbetaling meer plaatsvinden.

ARTIKEL 9 | Gebruik van fotomateriaal

9.1. De deelnemer geeft door acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming om fotomateriaal met zijn/haar beeltenis, door Studio Revise genomen tijdens de begeleide trainingssessies, zonder verdere voorafgaande of aanvullende toestemming en/of vergoeding geanonimiseerd openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, sociale media en gedrukte media.

9.2. Fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer zal in zulks geval altijd anoniem, d.w.z. geblurd gezicht en zonder gebruik van de persoonsnaam, worden gepubliceerd.

9.3. Studio Revise zal echter nooit zonder (mondelinge of schriftelijke) toestemming van de deelnemer fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer openbaar maken en/of verveelvoudigen in media. De deelnemer zal door Studio Revise hiervoor altijd expliciet om toestemming worden gevraagd voordat fotomateriaal met beeltenis van de deelnemer gepubliceerd of verveelvoudigd wordt.

ARTIKEL 10 | AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Het volgen van personal training (met of zonder periodieke begeleiding) kan risico’s met zich meebrengen. Deelname is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

10.2. De deelnemer is zich ervan bewust dat door fysieke activiteit blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Studio Revise. Studio Revise is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online trainingstraject.

10.3. De deelnemer mag niet nalaten om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie dienen tijdig te worden gemeld, zolang de overeenkomst loopt. Het is de deelnemer verplicht om, bij twijfel, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen.

10.4. Studio Revise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van Studio Revise of van de diensten. Eveneens is Studio Revise niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen.

10.5. Studio Revise zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10.6. De verbintenis van Studio Revise is een middelenverbintenis en dus geen resultaatsverbintenis. Studio Revise kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen.

ARTIKEL 11 | GEHEIMHOUDING

11.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

ARTIKEL 12 | TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, en/of het Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-berg.

ARTIKEL 13 | VERSIE

13.1. Versie: December 2021